Ballina Veprimtaria arsimore
Veprimtaria arsimore pdf Shtyp Email
E premte, 09 Dhetor 2011 11:39

Qendra shkollore e autokomunikacionit “Boro Petrushevski”, është qendër modern, bashkëkohore,, e vacant dhe unikate për arsimimin e kuadrave në fushën e komunikacionit rrugor në Republikën e Maqedonisë. Në kuadër të qendrës ka disa objekte në të cilat realizohet veprimtaria themelore edukative-arsimore si dhe aktivitete tjera plotësuese. QSHA “Boro Petrushevski” është qendër arsimore, modern, bashëkohore, e vacant dhe unikate qendër arsimore e kuadrave në fushën e komunikacionit rrugor në Republikën e Maqedonisë. Në kuadër të qendrës ka disa objekte në të cilat realizohet veprimtaria themelore edukativo-arsimore, si dhe veprimari të tjera plotësuese. Veprimtaria themelore e QSHA-së “Boro Petrushevski” është arsimimi I kuadrave nga profesioni i komunikacionit rrugor, makinerisë dhe autoteknikës nëpërmjet të shkollimit të rregullt dhe me korrespodencë në gjuhët mësimore maqedonase dhe shqipe. Poashtu, shkolla ofron mundësi për arritjen e më shumë llojëve të arsimimit për të rriturit:

- specializime nga fusha e komunikacionit rrugor dhe mirëmbajtjes së automjeteve motorike

- trajnime dhe kurse për arritjen e kompetencioneve dhe licencave për kryerjen e veprimtarisë në fushën e komunikacionit rrugor dhe mirëmbajtjes së automjeteve motorike.

Përveç veprimtarisë arsimore, shkolla realizon edhe veprimtari dytësore:

- Stacion për kontrollim teknik dhe regjistrim të automjeteve motorike;

- Qendër për homologizim të automjeteve motorike;

- Autoservis;

- Auto poligon;

- Autolarje.

Duke ju falëndëruar menaxhimit të mirë dhe të durueshëm dhe udhëheqjes të strukturave udhëheqese në shkollë, u arrit që shkolla të bëhet më bashkëkohore dhe të orientohet nga marrja e primatit në qendër për trajnim të kuadrave profesionale në Republikën e Maqedonisë  nga fusha e komunikacionit, makinerisë dhe autoteknikës në vend dhe më gjerë, që paraqet rezultat nga puna më e gjatë e procesit të zhvillimit dhe nga rezultatet e arritura.

QSHA ” Boro Petrushevski ” është institucion publik, e cila zhvillon veprimtari edukativo-arsimore. Me potencialin e vet kadrovik, përvojën, pajisjen hapësinore dhe materijale-teknike është në gjendje që t’i kryeje këto aktivitete:

U realizuan planet arsimore, me të cilën arsimon kuadër nga fusha e trafikut rrugor nëpërmjet të shkollimit të rregullt dhe me korespodencë;

Organizon dhe realizon trajnim të vazhdueshëm dhe seminare për profesionet shofer-instruktor dhe kontrollues në stacionin për kontrollim teknik të automjeteve motorike, operator të trafikut rrugor, automekanik specialist, autollamarinas specialist.
Boton mjete mësimore ndihmëse dhe lloje tjera të literaturës për nxënësit, gjegjësisht për shfrytëzuesit e shërbimeve;
U jep shërbime klientëve në autoservis vetanak, në autoshkollë, në autolarje, në stacionin për kontrollimin teknik të automjeteve motorike dhe në qendrën e homologizimit;

Bën shitjen e automjeteve të përdorura motorike.

Rëndësia e shërbimeve logjistike që i ofron shkolla, qëndron në krijimin e kushteve më të mira për realizimin e veprimtarisë themelore, që do të thotë:

Kënaqësi të të punësuarve nga kushtet për punë, fitimi dhe raporti i mjedisit ndaj punës së kryer

Kënaqësi të shfrytëzuesve nga raporti i kujdesit që e manifeston shkolla ndaj tyre

Motoja e shkollës është Përherë mundet edhe më mire që në thelb do të thotë tendencë e përhershme për përcjelljen e trendeve moderne dhe ngritjen në shkollën më të lartë në çdo segment  të punës dhe të jetës në shkollë.

Vizioni për shkollën

Vizioni për shkollën, që është përkufizuar si rezultat i analizës së kryer të gjendjes dhe strategjisë së përgatitur për zhvillimin e shkollës është:
Institucion edukativ arsimor mirë i organizuar, i ekipuar në mënyrë kadrovike, i pajisur në mënyrë materijale-teknike dhe hapësinore, me kredibilitet të përforcuar vendor, në të cilën do të arsimohen kuadro cilësore për ndërmarrjet e trafikut rrugor; shume do të punohet dhe mjaftë do të fitohet“.

Strategjia globale

Për mbijetësimin e tërësishëm të vizionit të tillë, vazhdimisht ka të bëjë me përsosjen e vendimeve për problemet kyçe të strategjisë së shkollës, të cilat do të mund ta pengonin zhvillimin e shpejt të shkollës në periudhën e ardhshme edhe atë:
Përsoset puna ekipore, njëkosisht formohen dhe zhvillohen ekipet për hulumtim, trajnim, zhvillim dhe marketing
Kërkohet zgjidhje afatgjate për sallën e fiskullturës dhe vazhdimisht pajiset lokali shkollor
Intenzivohet bashëpunimi vendor dhe ndërkombëtar me shkolla të ngjashme me tonën, si dhe me ndërmarrjet me të cilat shkolla ka interesa të përbashkëta
Përsoset sistemi i informimit dhe komunikimit -  internetit në shkollë
Harmonizohen dhe përgatiten akte normative. Posaçerisht hulumtohet për zgjidhje për kriteret diskutabile për shërbimet.

Realizimi i terësishëm i të gjithë kësaj duhet të realizojë me:

Nga aspekti funkcional:

Cilësi më të lartë në plotësimin e nevojave të shfytëzuesve të shkollës.

Nga aspekti organizativ:

Përsosja e udhëheqjes, arritje e njohurive të reja
Përshtatja e strukturës organizative për nevojat e reja
Zhvillimi i klimës pozitive, e cila do të ndikojë në mënyrë stimulative për arritjen e planit profesional dhe material
Përforcimi i lidhjeve me shfrytëzuesit dhe mjedisin.

Nga aspekti i veprimtarisë:

Përparimi i standardeve dhe kritereve që vlejnë në kuadër të veprimtarisë në Republikën e Maqedonisë dhe harmonizimin e tyre me ato që vlejnë në vendet e Bashkësisë Evropiane
Afirmin i mëtejshëm i veprimtarisë së shkollës, si faktor i rëndësishëm në realizimin e zhvillimit në Republikën e Maqedonisë.

Duke punuar në këtë mënyrë, nëpër këtë rrugë dhe këto drejtime do ta jetësojmë vizionin për shkollën.