Почетна Безбедност при работа
Безбедност и здравје при работа PDF Print E-mail
10.28.2011

Според “Законот за безбедност и здравје при работа”, (Сл.весник на Р.М., бр. 92/07), сите претпријатија и установи, имаат обврска да имаат проценки на ризик на работните места и вработените да имаат потврда за реализирана обука за заштита при работа.

АСУЦ Боро Петрушевски има долга традиција од 65 години во стручното образование и во давањето на сите услуги поврзани со моторните возила.


За вршење на услугите од областа на Безбедност и здравје при работа, АСУЦ Боро Петрушевски – Скопје, поседува РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ бр. 07-4684/4 од 08.08.2011, од страна на Министерството за труд и социјална политика и е ЛИЦЕНЦИРАНА УСТАНОВА за вршење на следниве стручни работи од областа на БЗР:

Исто така организира услуги за: редовно тестирање и контрола на опремата за работа, периодични мерења на хемиски штетности и периодични мерења на физички штетности.
Тимот на стручни лиза за БЗР е броен и високостручен, со долгогодишно работно искуство од обласа на БЗР, а цените се најповолни во Републиката и се одредуваат според обемот на работата

За сите корисници на услугите за БЗР, АСУЦ нуди специјални бенифити:
-попуст за регистрирање на моторно возило во Станицата за технички преглед
-најефтини обуки за возачи од А и Б категорија
-попусти за постсредно специјалистичко образование(контролори во СТП и инструктори)
-стручни обуки за возачи во меѓународен транспорт и АДР возачи
-најповолна цена за хомологација на купени возила од странство
-попуст за поправки и сервисирање на возила како и голем број бесплатни помали исправки во моторните возила
Во АСУЦ , можете да добиете најпрофесионални и најбрзи усуги.
Опис на услуги:

 I. ПРОЦЕНКА НА РИЗИК И КОНЦЕПТ НА ИЗЈАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ►Општи податоци за работодавачот
►Назив на работните места и бројот на извршители на кои се однесува проценката на ризик
►Опис на технолошкиот процес, работната средина, средствата за работа, средствата и опремата за лична заштита при работа
►Опис на организацијата за работа
►Испитување на постоечката состојба за безбедност и здравје при работа
►Препознавање и утврдување на опасности и штетности на работно место и во работната средина
►Општа листа за проверка
►Проценка на ризик по работно место
►Изјава за безбедност при работа
►Заклучок
►Список на работни места за кои е извршена проценка на ризик
►Список на работни места за кои е утврдено дека се работни места со зголемен ризик за здравјето на вработените
►Приоритети во отстранување на ризикот и План за реализација на приоритетите
►Изјава од страна на работодавачот со која се обврзува да ги примени сите утврдени мерки за безбедност и здравје при работа на работните места согласно проценката на ризик

II. ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 

Стручните лица од АСУЦ Боро Петрушевски, при реализацијата на услугата “Обука за безбедност и здравје при работа”, ги дефинира следните активности:

►Изготвување на програма за обука
►Реализирање на обуки за вработените
►Проверка на знаењето преку соодветно тестирање
►Доставување на сертификати за лицата што го положиле испитот за безбедност и здравје при работа

 

III. Вршење на периодични мерења на физички штетности и микроклиматски испитувања во работната средина

АСУЦ Боро Петрушевски по РЕШЕНИЕ Бр. 07-4862/4, од 2.11.2011 год., е овластена установа за вршење на следниве мерења:
► влага, струење на воздух
► осветленост
► бучава

Се надеваме дека има доволно причини за да започнеме соработка!

 

Ве очекуваме!